Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 prowadzony jest na terenie województwa podlaskiego, a cele wynikają z przyjętej we wrześniu Strategii Województwa Podlaskiego do roku 2020. Głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 jest wzrost konkurencyjności gospodarki kształtowanej w oparciu o regionalne specjalizacje.
 
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jest Instytucją Pośredniczącą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, do jego kompetencji należy wdrażanie działań:

Działanie 2.1. Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy;

Działanie 2.2.  Działania na rzecz równowagi praca – życie;

Działanie 2.4. Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian;

Działanie 2.5. Aktywne i zdrowe starzenie się;

Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja

Poddziałanie 3.1.1  Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu;

Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki.

Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych.
 
Kwota przeznaczona na cały okres realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ww. działań  to 125 806 599,00 euro.
Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020  można korzystać na dwa sposoby: uczestnicząc w realizowanych projektach lub przygotowując własne projekty.

Kto może uczestniczyć w realizowanych projektach:
Działanie  2.1   -  Osoby od 30 roku życia pozostające bez pracy zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako osoby bezrobotne zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia), należące co najmniej do jednej z poniższych grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

Działanie 2.2 - osoby pełniące funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 (powracające na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka oraz osoby pozostające bez zatrudnienia), pracodawcy i organizacje pracodawców.

Działanie 2.4 - mikro, mali i średni przedsiębiorcy i ich pracownicy, w tym właściciele/kadra zarządzająca,

- pracownicy zwolnieni, przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy, a także osoby zwolnione z zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, osoby odchodzące z rolnictwa, posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS,

- pracodawcy, organizacje pracodawców, związki zawodowe, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje rynku pracy, społeczność lokalna, organizacje pozarządowe.
 
Działanie 2.5 - Mieszkańcy województwa podlaskiego, w wieku aktywności zawodowej, a w szczególności osoby najbardziej narażone na działanie czynników ryzyka.

Działanie 3.1

Poddziałanie 3.1.1 - dzieci w wieku przedszkolnym określonym w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; nauczyciele zatrudnieni w ośrodkach wychowania przedszkolnego w tym specjalnych i integracyjnych; rodzice i opiekunowie prawni dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Działanie 3.2

Poddziałanie 3.2.1 - Osoby dorosłe uczestniczące z własnej inicjatywy w kształceniu ustawicznym, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby powyżej 50 roku życia. Osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby starsze będą stanowiły co najmniej 80% osób objętych wsparciem.

Poddziałanie 3.2.2 - Osoby dorosłe uczestniczące w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, tj. kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych.

Uczestnictwo w projekcie to przede wszystkim możliwość:

Udziału w szkoleniach i kursach skierowanych do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane rozwijaniem kompetencji w zakresie tik i języków obcych oraz nabyciem, uzupełnianiem lub podwyższeniem umiejętności poprzez kursy kompetencji ogólnych,

-  rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych istotnych z punktu widzenia funkcjonowania na rynku pracy, w celu nabycia lub zmiany posiadanych kwalifikacji i poziomu wykształcenia, poprzez studia podyplomowe,

-  skorzystania z poradnictwa edukacyjno-zawodowe skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjnej,  

- dostępu do usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez skorzystanie z utworzonych nowych miejsc opieki,

- skorzystania z projektów z zakresu działań wspierających i uzupełniających krajowe zdrowotne programy profilaktyczne,

- dostępu do usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku dzieci 3-4 letnich i /lub dzieci niepełnosprawnych poprzez skorzystanie z nowoutworzonych miejsc opieki

 
Kto może starać się o środki na projekty

W ramach Działania 2.1. :

- wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),

- Powiatowe Urzędy Pracy – projekty pozakonkursowe,
W ramach Działania 2.2:

- wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych,

- gminy, osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

W ramach Działania 2.4.:

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), organizacje pracodawców i związki zawodowe, przedsiębiorcy, organizacje pracodawców i związki zawodowe, podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, niebędące przedsiębiorcami oraz jednostki naukowo-badawcze.

Dla projektów pozakonkursowych w ramach Działania 2.4.:

- Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku,

W ramach Działania 2.5.: - Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w szczególności: podmioty lecznicze, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz ich związki i stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy oraz podmioty ekonomii społecznej.

W ramach Działania 3.1 Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej:

- wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) będące organami prowadzącymi lub planującymi założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

W ramach Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych:

- wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności podmioty prowadzące kształcenie i szkolenie osób dorosłych w systemie formalnym i pozaformalnym.

Na co można otrzymać środki
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku koordynuje realizację wybranych działań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Dziedziny oraz rodzaje przedsięwzięć wspieranych w latach 2014-2020 zostały dokładnie określone w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego oraz szczegółowym opisie jego priorytetów.
 
W jaki sposób można otrzymać środki na realizację projektów

Wnioski o wsparcie z RPOWP składa się w ściśle określonych terminach, biorąc udział w ogłoszonych konkursach naborów wniosków. Nabory wniosków znajdują się w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów",  gdzie znajdziesz Regulamin i inne niezbędne dokumenty potrzebne do napisania projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w formularzu za pomocą Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 - 2020. W celu prawidłowego wypełnienia wniosku możesz udać się do Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich lub do Punktu Kontaktowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, w którym wykwalifikowany konsultant udzieli Tobie bezpłatnej porady. Możesz również przyjść na spotkanie informacyjne poświęcone konkretnemu konkursowi. Informacja o terminie i miejscu spotkania informacyjnego zamieszczana jest w zakładkach „Wiadomości" oraz „Weź udział w projektach, szkoleniach i konferencjach".