Wiadomości

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy zaktualizowaną Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr  RPPD.02.02.0-IP.01-20-001/20, dotyczącego udostępnienia usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez tworzenie nowych...

W ramach przedmiotowego konkursu do etapu negocjacji zaproszonych zostało 35 Projektodawców. Łączna wartość projektów skierowanych do etapu negocjacji wynosi w ramach kwoty dofinasowania 26 386 407,64 zł. Alokacja dostępna w ramach konkursu wynosi 6 mln zł, natomiast dostępna alokacja w ramach Poddziałania 3.1.1 w chwili...

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Listę projektów skierowanych do etapu negocjacji złożonych w ramach konkursu nr RPPD.03.01.01-IP.01-20-002/20, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Załączniki...

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Komunikat nr 6 do konkursu nr RPPD.03.01.01-IP.01-20-002/20 - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wraz ze zmienionym Regulaminem konkursu. Komunikat nr 6 z dnia 12.03.2021 r. (docx 66 KB) (pdf 495 KB) Regulamin konkursu z dnia 12.03.2021r. (docx...

Czytaj więcej w temacie: Wiadomości